Situació

A més dels nou municipis que conformen la DOQ Priorat, el territori de la denominació d’origen inclou una bona part del municipi del Molar, gairebé la meitat de la zona. Aquestes terres estan formades principalment de la pissarra, que en l’entorn geològic, climàtic i litològic eren considerades terres aptes per produir vins amb les característiques dels vins del Priorat.

En aquesta zona hi ha moltes mines en desús que segueixen una costura subterrània de roca ígnia altament mineralitzada, que s’estén fins al poble veí de Bellmunt, on també hi ha un gran nombre de mines actualment en desús. Aquest fet dóna continuïtat als espais geogràfics i geològics de la DOQ Priorat. Els llocs que conformen aquesta part del terme són les terres situades a les Solanes, Collades, Comets, Noguerals, Colais, Garranxons, Mataveres i Planassos.

Cellers de les Solanes del Molar